aid-logo-1588061136

Zwaantjes

De ontwikkeling van de zwaantjes site is een voorbeeld van boeiende dorpsarchitectuur, van teruggeven en beleven. Op de site was een wasserij gevestigd, met achteraan een onontgonnen binnengebied, gelegen langsheen De Schaggelebeek. Het stedenbouwkundig concept had als doelstelling het gebied te ontwikkelen voor bewoning, met behoud van de ruimtelijke kwaliteiten van het perceel. Na onderzoek van de bestaande bomen werd geconcludeerd dat de waardevolle exemplaren zich centraal in het binnengebied bevinden. Deze bleven behouden en hierrond werden een aantal bouwvolumes ingeplant.. Alzo krijgt het binnengebied vorm en een gezicht. De volumes volgen mee het natuurlijke niveau van het terrein en bouwen zo geleidelijk af naar achter toe. De beekvallei werd vrij gehouden en als natuurlijk element doorgetrokken tot aan de Antwerpsesteenweg. Tevens is er een mogelijke ontsluiting voorzien naar de wijk “het Schaggelen” en naar het terrein aan de linkerzijde van de beek, met een bruggetje. Het binnengebied is volledig autovrij en publiek toegankelijk, dankzij een ondergrondse parkeerkelder onder het gebouw dat opgericht wordt aan de Antwerpsesteenweg.

Het gebouw aan de Antwerpsesteenweg past zich in de aansluitende dorpskernbebouwing. Op de begane grond situeert zich een commerciële ruimte die opdeelbaar is, evenals de toegangen tot de kelder en de verdiepingen. Op de eerste en tweede verdieping zijn telkens 2 appartementen gehuisvest en in het dak nog één. Met opzet zijn de verdiepingshoogte opgetrokken naar +/- 270cm voor alle woningen, dit om de ruimtelijkheid in de woonruimten te verhogen. 

De kroonlijst en de dakvorm maken deel uit van een specifieke oplossing die er voor zorgt dat de woonkwaliteiten binnenin gewaarborgd blijven en dat het gebouw aan de straatzijde niet de drang naar steeds maar hoger accentueert. De kroonlijst zit tussen de twee belendende kroonlijsten en de nok van het dak sluit aan bij de rechterbuur. Zo komt er meer licht in het dorp en krijgt het gebouw een echt dak wat van op straat zichtbaar is. Ook aan de achterzijde wordt de gevel afgewerkt met een dak, zodat er van de minderwaardige achterbouwsels geen sprake is.

Alle woningen zijn voorzien van een private buitenruimte, hetzij in de vorm van een tuintje, hetzij in de vorm van een terras. Bijzondere zorg is besteed naar het behoud van een maximale privacy door oa alle terrassen inpandig te maken en zo te oriënteren dat de inkijk beperkt is. De woningen zijn ook in de lengte georganiseerd en hebben langs 3 zijden een gevel en dus ook ramen. Hierdoor wijken we af van het pijpeffect in de klassieke appartementen.

De architectuur en de vorm van de gebouwen verwijst naar de langwerpige schuurvorm met zadeldak, die zo typisch is voor de streek. Deze wordt zo strak mogelijk gebouwd met streekeigen materialen, rode handvormgevelsteen en rode dakpannen. De lange ramen zorgen voor een verticale gevelgeleding. 

collectief